Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden IKPASOPJOUWKAT.NL/ SEPTEMBER 2019

Artikel 1 rechten en plichten IKPASOPJOUWKAT
1.1 IKPASOPJOUWKAT zal op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten verlenen.
1.2 IKPASOPJOUWKAT zal zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke wensen t.a.v. de verzorging van uw huisdier, en de extra diensten die door de IKPASOPJOUWKAT aangeboden worden.
1.3 IKPASOPJOUWKAT verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
1.4 Over de periode dat uw huisdier verzorgd wordt door IKPASOPJOUWKAT, bent u de prijs per dag verschuldigd die op de opdrachtbevestiging is overeengekomen
1.5 IKPASOPJOUWKAT behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. U kunt bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
1.6 IKPASOPJOUWKAT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie m.b.t. uw huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
1.7 U verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Uw rechten en plichten
2.1 U bent verplicht alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden tijdens de kennismaking. Tussentijdse wijzigingen dienen per e-mail aan IKPASOPJOUWKAT te worden doorgegeven.
2.2 U zorgt voor voldoende voeding, verzorgingsmateriaal en indien nodig medicijnen voor de gehele periode dat de IKPASOPJOUWKAT de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de IKPASOPJOUWKAT er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal aan u doorberekend worden.
2.3 U dient ervoor te zorgen dat IKPASOPJOUWKAT toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de opdracht van toepassing is. U bent verantwoordelijk voor goedwerkende sleutels en sloten, deze dienen voorafgaand aan vertrek gecontroleerd te zijn. Alle deuren en ramen in huis dienen op slot te zijn bij vertrek.
2.4 U bent verplicht er voor te zorgen dat voorafgaand aan vertrek een reservesleutel bij een contactpersoon in Amsterdam wordt achtergelaten. Wijzigingen in de gegevens van deze contactpersonen dienen aan IKPASOPJOUWKAT te worden doorgegeven. Mochten wij door een bepaalde oorzaak geen toegang meer kunnen krijgen tot uw huisdier door het ontbreken van een sleutel, en u heeft geen contactpersoon met een reservesleutel achtergelaten, dan zullen wij met uw toestemming nieuwe sloten laten plaatsen. De kosten zijn voor uw rekening.
2.5 Uw huisdier mag geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die IKPASOPJOUWKAT verzorgt. U dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming en inenting van de katten. IKPASOPJOUWKAT is niet aansprakelijk voor besmetting van vlooien en wormen of andere besmettelijke ziektes.
2.6 IKPASOPJOUWKAT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ziek worden of in ernstig geval overlijden van het huisdier.
2.7 IKPASOPJOUWKAT is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
2.8 Indien uw huisdier tijdens uw afwezigheid medische zorg nodig heeft, dan zal IKPASOPJOUWKAT in overleg met u naar de dierenarts gaan. Alle kosten die hier uit voortkomen zijn voor uw rekening, inclusief de kosten voor het halen en brengen van het dier. U gaat ermee akkoord zelf ten aller tijden aansprakelijk te zijn voor het huisdier.
2.9 Het einde de van verzorgingsperiode is pas definitief wanneer u uw thuiskomst aan IKPASOPJOUWKAT per app of sms heeft doorgegeven.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en Geschillen
3.1Indien IKPASOPJOUWKAT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3.2 Indien IKPASOPJOUWKAT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IKPASOPJOUWKAT beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van IKPASOPJOUWKAT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.3 IKPASOPJOUWKAT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits nadrukkelijk aantoonbaar bewezen. IKPASOPJOUWKAT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van IKPASOPJOUWKAT.
3.4 IKPASOPJOUWKAT is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid
3.5 U bent als eigenaar van het huisdier volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan IKPASOPJOUWKAT, anderen of aan de eigendommen van IKPASOPJOUWKAT of anderen.
3.6 Mocht er een geschil ontstaan dan zal IKPASOPJOUWKAT samen met u zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging en betaling
4.1 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging/factuur, die 1 week voorafgaand aan vertrek per e-mail aan u toegezonden wordt.
4.2 De prijs weergegeven op de opdrachtbevestiging is inclusief B.T.W.
4.3 Bij annuleringen binnen 2 dagen voorafgaand aan de oppasperiode zal 20% administratiekosten in rekening worden gebracht. Als u eerder dan de overeengekomen datum terugkomt, zal geen geld worden gerestitueerd.
4.4 De betaling dient voorafgaand aan de oppasperiode voldaan te zijn.