Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ik Pas Op Jouw Kat  / Juni 2021

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ikpasopjouwkat: Eenmanszaak Ikpasopjouwkat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Wie Waagt Wie Wint,  die via de website Ikpasopjouwkat.nl bemiddelt tussen Huisdiereigenaar en Oppasser.
2. Oppasser: de persoon die op het huisdier past, als zijnde ZZP’er of Particulier;
3. ZZP Oppasser: Zelfstandige Zonder Personeel die uit naam van zijn/haar bedrijf oppaswerkzaamheden uitvoert;
4. Particuliere Oppasser: een natuurlijk persoon die via de “Regeling Dienstverlening aan Huis” oppaswerkzaamheden uitvoert;
5. Huisdiereigenaar: eigenaar van een huisdier die de Oppasser opdracht geeft om op zijn/haar huisdier te passen. De werkzaamheden worden onder diens toezicht uitgevoerd, mondeling of schriftelijk onderling overeengekomen;
6. Bemiddeling: het door Ikpasopjouwkat bijeenbrengen van Huisdiereigenaar en Oppasser;
7. Overeenkomst Oppas: mondelinge of schriftelijke overeengekomen afspraken tussen Huisdiereigenaar en Oppasser m.b.t het oppassen op het huisdier;
8. Tarieven: De tarieven voor het oppassen op het huisdier, en eventuele extra services, zoals die staan vermeld op de website van Ikpasopjouwkat.nl;
9. Oppasvergoeding: het door de Huisdiereigenaar te betalen vergoeding aan de Oppasser, incl. eventuele extra services/feestdagtoeslag;
10. Bemiddelingskosten: het door de Huisdiereigenaar te betalen vergoeding aan Ikpasopjouwkat voor bemiddeling voor de oppas.

Artikel 2 Rechten en plichten Ikpasopjouwkat
2.1 Ikpasopjouwkat bemiddelt tussen Huisdiereigenaar en Oppasser, en zoekt een zo goed passende match;
2.2 Ikpasopjouwkat regelt betrouwbare, zorgvuldig werkende en vooraf gescreende Oppassers;
2.3 Ikpasopjouwkat verzorgt website, administratie, adviezen en back-up indien nodig;
2.4 Ikpasopjouwkat vraagt voor bijeenbrengen van Huisdiereigenaar en Oppasser een  percentage voor bemiddelingskosten aan de Huisdiereigenaar. Dit percentage is reeds in het tarief verwerkt zoals vermeld op de website; 
2.5  Ikpasopjouwkat behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van de Bemiddeling gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website.

Artikel 3 Rechten en plichten Oppasser
3.1 De Oppasser voert geheel zelfstandig zijn werk uit, ofwel vanuit haar/zijn bedrijf, ofwel als Particulier zijnde;
3.2 De Oppasser en Huisdiereigenaar maken onderling afspraken over sleutels, verzorging en betaling;
3.3 De Oppasser zal gedurende de oppasperiode de afgesproken diensten verlenen, voor eigen rekening en risico overeengekomen met de Huisdiereigenaar;
3.4 De Oppasser zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen t.a.v. de verzorging van het huisdier, en de extra diensten die aangeboden worden;
3.5 De Oppasser verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de mondelinge of schriftelijke overeengekomen afspraken met de Huisdiereigenaar van toepassing zijn.

Artikel 4 Rechten en plichten van de Huisdiereigenaar
4.1 De Huisdiereigenaar is verplicht alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden tijdens de kennismaking. Tussentijdse wijzigingen dienen per e-mail aan de Oppasser te worden doorgegeven;
4.2 De Huisdiereigenaar zorgt voor voldoende voeding, verzorgingsmateriaal en indien nodig medicijnen voor de gehele periode dat de Oppasser de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de Oppasser er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal aan de Huisdiereigenaar doorberekend worden;
4.3 De Huisdiereigenaar dient ervoor te zorgen dat de Oppasser toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de opdracht van toepassing is. De Huisdiereigenaar is verantwoordelijk voor goed werkende sleutels en sloten, deze dienen voorafgaand aan vertrek gecontroleerd te zijn. Alle deuren en ramen in huis dienen op slot te zijn bij vertrek;
4.4 De Huisdiereigenaar is verplicht er voor te zorgen dat voorafgaand aan vertrek een reservesleutel bij een contactpersoon in Amsterdam wordt achtergelaten. Wijzigingen in de gegevens van deze contactpersonen dient de Huisdiereigenaar aan de Oppasser worden doorgegeven. Mocht de Oppasser door een bepaalde oorzaak geen toegang meer kunnen krijgen tot het huisdier door het ontbreken van een sleutel, en de Huisdiereigenaar heeft geen contactpersoon met een reservesleutel achtergelaten, dan zal de Oppasser met de toestemming van de Huisdiereigenaar nieuwe sloten laten plaatsen. De kosten zijn voor rekening van de Huisdiereigenaar;
4.5 De Huisdiereigenaar dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming en inenting van de katten. Het huisdier mag geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die de Oppasser verzorgt. De Oppasser is niet aansprakelijk voor besmetting van vlooien en wormen of andere besmettelijke ziektes;
4.6 De Oppasser en Ikpasopjouwkat kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ziek worden of in ernstig geval overlijden van het huisdier;
4.7 De Oppasser en Ikpasopjouwkat zijn niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens de afwezigheid van de Huisdiereigenaar;
4.8 Indien het huisdier tijdens de afwezigheid van de Huisdiereigenaar medische zorg nodig heeft, dan zal de Oppasser in overleg met de Huisdiereigenaar en Ikpasopjouwkat naar de dierenarts gaan. Alle kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de Huisdiereigenaar, inclusief de kosten voor het halen en brengen van het dier. De Huisdiereigenaar is zelf ten aller tijden aansprakelijk voor het huisdier;
4.9 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de Huisdiereigenaar haar/zijn thuiskomst aan de Oppasser per whatsapp of sms heeft doorgegeven.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en Geschillen
5.1 De Oppasser en Ikpasopjouwkat zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie m.b.t. het huisdier;
5.2 De Oppasser of Ikpasopjouwkat zijn niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan de woning van de Huisdiereigenaar tijdens zijn/haar afwezigheid;
5.3 De Oppasser en Ikpasopjouwkat zijn niet aansprakelijk voor letsel van het huisdier van de Huisdiereigenaar;
5.4 Ikpasopjouwkat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de Oppasser tijdens een oppasperiode;
5.5 Indien de Oppasser aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, mits nadrukkelijk bewezen, dan is de aansprakelijkheid van de Oppasser beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
5.6 De Oppasser is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits nadrukkelijk aantoonbaar bewezen. De Oppasser is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
5.7 De Huisdiereigenaar is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan de Oppasser;
5.8 Mocht er een geschil ontstaan dan zal de Oppasser samen met de Huisdiereigenaar zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen.

Artikel 6 Bevestiging Oppas en Betaling
6.1 De Oppasser geeft na de bemiddeling van Ikpasopjouwkat haar/zijn akkoord aan de Huisdiereigenaar voor de oppaswerkzaamheden;
6.2 Tussen Oppasser en Huisdiereigenaar worden onderlinge afspraken vastgelegd tijdens de intake. Indien Huisdiereigenaar al klant is, worden onderling afspraken vastgelegd per e-mail, telefoon of whatsapp;
6.3 Ikpasopjouwkat stuurt 1 week voorafgaand aan vertrek een betaalverzoek aan de Huisdiereigenaar voor de Bemiddeling. Deze dient voorafgaand aan de oppasperiode voldaan te zijn;
6.4 De Oppasser stuurt de Huisdiereigenaar op de 1e oppasdag een betaalverzoek voor de oppaswerkzaamheden;
6.5 De vergoeding voor zowel Ikpasjouwkat als voor de Oppasser is vrij van B.T.W.
6.6 Bij annuleringen tijdens schoolvakanties en feestdagen zal binnen 7 dagen voorafgaand aan de oppasperiode 50% administratiekosten in rekening worden gebracht. Tijdens de oppasperiode wordt bij annuleringen geen restitutie gegeven.
6.7  Bij annuleringen buiten de schoolvakanties/ feestdagen zal binnen 7 dagen voorafgaand aan de oppasperiode 20% administratiekosten in rekening worden gebracht. Ook als een factuur moet worden aangepast, geldt de 20% voor de geannuleerde dagen. Bij annuleringen tijdens de geboekte oppasperiode wordt bij de eerste 2 gecancelde dagen geen geld retour gegeven, vanaf de 3e dag wordt een tegoedbon (1 jaar geldig) gemaakt.